Cum vă putem ajuta? Contactați-ne pentru mai multe informații! Toate cererile de informații vor primi răspuns în termen de 2 zile lucrătoare.

Termeni si Conditii Generale

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE

 

Termeni și condițiile generale de comercializare (vânzare) și livrare prevăzute în prezentul document (denumit în continuare ”TCG”) emis de FitConcept KFT. (denumit în continuare: Vânzător) – în lipsa altor prevederi contrare stipulate într-un contract individual – guvernează vânzarea tuturor produselor vândute de acesta, precum și contractul încheiat în acest sens.

 

Termeni și condițiile generale de cumpărare (contractare) ale Cumpărătorului nu sunt aplicabile chiar dacă nu sunt respinși în mod expres de către Vânzător. Prin plasare comenzii Cumpărătorul  acceptă și TCG incluse în acest document.

 

Totodată, vânzătorul declară că în cazul în care o condiție este considerată o condiție contractuală neuzuală potrivit art. 1203 din Codul civil român, prin plasarea comenzii le acceptă acestea în mod expres.

 

1.     Dispoziții generale

1.1. În îndeplinirea obligațiilor ce le revin, părțile recunosc că numai comunicarea scrisă (poștă, fax, e-mail) este valabilă în comunicarea între ele.

1.2. Declarațiile legale, notificările și informările transmise prin fax sau e-mail sunt valabile numai dacă destinatarul a confirmat primirea lor, sau expeditorul poate dovedi în mod credibil că destinatarul a primit notificarea sau informația.

1.3. Datele furnizate în catalog, broșură, pagină de web, inclusiv fotografia în care sunt prezentate bunurile, au caracter informativ și nu constituie obligație contractuală, cu excepția cazului în care Vânzătorul le-a confirmat în mod expres în ofertă.

1.4. Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conformitatea comenzilor care au fost compuse de către Cumpărător și nici pentru determinarea corectă a dimensiunilor și tipurilor.

1.5. Vânzătorul își rezervă drepturile sale asupra creațiilor  intelectuale și/sau asupra drepturile bazate pe protecția dreptului de autor în privința ofertelor, planurilor și tuturor documentațiilor legate de produs, inclusiv toate anexele și alte documente ale acestuia (denumite în continuare „Documente”). Cumpărătorul poate pune la dispoziția terților aceste Documente numai cu acordul prealabil al Vânzătorului. La solicitarea Vânzătorului, Cumpărătorul este obligat sa îi returneze Documentele imediat, fără dreptul de a face copii de pe acestea, sau în cazul în care este în format electronic să le șteargă definitiv, dacă Cumpărătorul nu încheie contractul cu Vânzătorul.

1.6. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea ofertelor și comenzilor, prezentele TCG și Contractului, precum și a  secretelor comerciale ajunse în posesia lor în timpul executării contractului, să nu îl facă accesibil sau să îl aducă la cunoștința terților.

1.7. Sunt considerate a fi secrete comerciale toate faptele, informațiile, soluțiile sau datele referitoare la activitățile economice ale părților, a căror dezvăluire, obținere sau utilizare de către persoane neautorizate ar prejudicia sau ar pune în pericol interesele legitime financiare, economice sau de piață ale părților.

 

2.     Încheierea contractului

 

2.1. Cumpărătorul poate solicita o ofertă de preț de la Vânzător pentru produse. Pe baza solicitării primite de la Cumpărător, Vânzătorul va trimite în scris Cumpărătorului o ofertă de preț concretă. Oferta de preț include prețul de vânzare, modalitatea și termenul de plată, locul (dacă este specificat de Cumpărător), modalitatea, timpul estimat de executare, termenul de valabilitate a ofertei și alte condiții relevante.

2.2. Cumpărătorul are dreptul de a accepta oferta de preț care i-a fost trimisă print-o comandă scrisă până la expirarea termenului specificat de Vânzător în oferta de preț concretă.

2.3. Dacă Cumpărătorul comunică Vânzătorului comanda după expirarea termenului de valabilitate a ofertei, Vânzătorul este liberat de obligația de a menține oferta, iar comanda devine obligatorie numai în cazul unei declarații separate scrise de acceptare din partea Vânzătorului.

2.4. În cazul în care oferta de preț concretă nu prevede termenul de valabilitate a ofertei, se va considera că acest termen este 14 (paisprezece) zile calendaristice de la primirea ofertei de preț concrete.

 

2.5. Conform prezentelor TCG, contractul se încheie prin comunicarea în scris către Vânzător unei comenzi care are valoarea de acceptare a ofertei, sau prin încheierea unui contract individual.

2.6. În conformitate cu contractul încheiat în aceste condiții, Vânzătorul se obligă să procure produsele comandate și să predea Cumpărătorului la punctul de lucru desemnat de către Vânzător la o dată convenită în prealabil. Vânzătorul se angajează, de asemenea, ca serviciu suplimentar contra cost – în cazul unei comenzi referitoare la acesta – și livrarea, încărcarea la fața locului, asamblarea și punerea în funcțiune a produselor la sediul specificat de Cumpărător, precum și colectarea materialului de ambalare, contra prețului/prețurilor prețurile valabile  ale Vânzătorului în acel moment. În cazul unei comenzi speciale, vânzătorul se angajează și să depoziteze bunurile conform prețului valabil în acel moment.

 

2.7. Cumpărătorul ia la cunoștință că Vânzătorul începe executarea obligațiilor sale doar după plata avansului.

 

2.8. Cumpărătorul acceptă că data de executare specificată în ofertă nu este obligatorie, este o informație privitoare la timpul estimat de executare.

 

 

3.     Condiții de plată

 

3.1. În ofertă prețul (net) de vânzare al produselor este determinat de Vânzător în valută. Prețurile indicate în HUF depind de cursul USD, deci sunt doar informative. Prin excepție, dacă Vânzătorul în ofertă a indicat prețul doar în HUF, Vânzătorul garantează prețurile exprimate în HUF în perioada de valabilitate a ofertei. Prețul de vânzare al produselor comandate sunt facturate Cumpărătorului (în cea ce privește avansul și diferența de preț) în valuta sau în HUF la care se adaugă și TVA-ul.

 

3.2. Plata prețului se efectuează după cum urmează:

După încheierea contractului, Vânzătorul emite o factură proforma Cumpărătorului privind plata avansului. Avansul este de 50% din prețul de vânzare. După plata avansului, Vânzătorul emite o factură reprezentând contravaloarea avansului.

Pentru diferența de preț se va emite o factură proforma, care va fi comunicată odată cu notificarea privind primirea produselor de către Cumpătător și posibilitățile de predare a acestora.

3.3. În cazul unei oferte de preț în valută, dar facturată în RON sau HUF, sumele (avansul și diferența de preț) se determină la cursul de vânzare a valutei aplicat de Banca Națională a României, valabil în ziua emiterii și majorat cu TVA aplicabil. În cazul deteriorării cursului de schimb, Vânzătorul are dreptul de a solicita și de a factura Cumpărătorului cuantumul diferenței dintre cursurile de schimb valabile la momentul emiterii facturilor și cele valabile la data plății efective, majorate cu TVA.

 

3.4. Prețul de vânzare conform celor arătate mai sus include predarea produselor comandate către Cumpărător la punctul de lucru al Vânzătorului. Pe lângă prețul produselor comandate – în cazul serviciilor suplimentare comandate separat – Cumpărătorul suportă costul livrării, asamblării și punerii în funcțiune, pe care Cumpărătorul este obligat să le plătească la efectuarea serviciilor suplimentare.

3.5. Factura finală se emite odată cu predarea și efectuarea serviciului suplimentar.

3.6. Prețul de vânzare al produselor și celelalte taxe conexe trebuie plătite în modalitatea, graficul și la scadență prevăzută în contract.

3.7. În caz de întârziere a plății, se va percepe dobândă de întârziere.

3.8. Cumpărătorul nu are dreptul la compensație.

 

4.     Rezerva dreptului de proprietate, neexecutarea contractului

 

4.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate până la achitarea prețului facturat al produselor comandate și a tuturor celorlalte pretenții legate de plata prețului.

 

4.2. Până la acea dată, Cumpărătorul nu are dreptul de a dispune de produsele livrate ca fiind ale sale, de a le înstrăina sau de a le greva.

4.3. Cumpărătorul este obligat să informeze imediat Vânzătorul dacă produsele sunt afectate prin intervenția unui terț sau din orice alt motiv.

 

4.4. Dacă Cumpărătorul:

– denunță fără justificare contractul după încheierea acestuia;

– încalcă obligațiile prevăzute la pct. 4.2, 4.3, nu își îndeplinește obligația de plată la timp, sau

– își încalcă obligațiile în alt mod și nu remediază această încălcare a contractului în termenul stabilit

Vânzătorul are dreptul:

– la rezoluțiunea contractului și

– la păstrarea sau la exercitarea dreptului de retenție asupra produselor în privința căreia și-a rezervat dreptul de proprietate.

4.5. În situația descrisă la pct. 4.4 Cumpărătorul este obligat:

– să plătească o penalitate egală cu 40% din valoarea neta a comenzii și

– să despăgubească Vânzătorul pentru  toate costurile și daunele rezonabile și dovedite.

4.6. Cel care este îndreptățit să invoce rezoluțiunea este îndreptățit să solicită și executarea în natură.

4.7. Vânzătorul este îndreptățit la compensație.

4.8. Faptul că Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate nu constituie în sine o denunțarea contractului, cu excepția cazului în care Vânzătorul declară în mod expres acest lucru în scris.

4.9. În cazul în care Cumpărătorul își îndeplinește cu întârziere obligațiile care îi revin în temeiul TCG sau contractului din motive imputabile acestuia, acesta este obligat să plătească Vânzătorului toate costurile suplimentare ocazionate prin întârziere.

 

5.     Executarea contractului

 

5.1. Vânzătorul este obligat să execute obligațiile conform modului specificat în contract și pe baza notificării cu privire la  primirea produselor la sediul Vânzătorului, precum și a posibilității de predare, la data convenită în prealabil cu Cumpărătorul.

5.2. Vânzătorul – în cazul unei solicitări prealabile din partea Cumpărătorului – oferă posibilitatea inspectării complete înainte de predarea bunurilor și plata diferenței de preț.

5.3. Predarea este condiționată de plata integrală a prețului.

5.4. Executarea din partea vânzătorului este conformă dacă:

– în cazul executării fără livrare, asamblare și punere în funcțiune, când produsele au fost predate de Vânzător către Cumpărătorul și se întocmește fie un aviz de însoțire a mărfii, fie un proces-verbal de predare-primire;

– în cazul vânzărilor combinate cu livrarea, asamblarea și punerea în funcțiune (serviciu suplimentar), la momentul în care a avut loc livrarea, asamblarea și punerea în funcțiune.

5.5. Locul de executare – în lipsa solicitării unui serviciu suplimentar – este punctul de lucru sau depozitul indicat de Vânzător, unde Cumpărătorul preia produsele. Încărcarea produselor predate în vehiculul clientului și transportarea acestora de la sediul Vânzătorului este în sarcina Cumpărătorului.

În cazul solicitării serviciului suplimentar, locul executării este punctul de lucru indicat de Cumpărător în contract.

5.6. În toate cazurile, Vânzătorul este obligat să considere persoana desemnată de Cumpărător drept reprezentant legitim al acestuia, fără verificări suplimentare.

5.7. La predarea mărfii la locul de executare, riscul pieirii fortuite se transmite Cumpărătorului.

5.8. Vânzările combinate cu livrarea, asamblarea și punerea în funcțiune pot fi efectuate la locul desemnat Cumpărător, numai dacă acesta este accesibil traficului de marfă, iar partea carosabilă este solidă și  adecvată pentru deplasarea unui ansamblu de vehicul cu o remorcă.

5.9. Dacă, din cauza condițiilor meteo sau din alte motive (în special, dar fără a se limita la conducte electrice de înaltă tensiune, copaci, mașini parcate ilegal, pante mai mari de 10% etc.) locul de livrare este inaccesibil cu remorca, ori descărcarea, asamblarea și punerea în funcțiune nu este posibilă din motive tehnice sau din orice alt motiv, Cumpărătorul este obligat să asigure un alt loc de livrare pe cheltuiala sa. Este responsabilitatea Cumpărătorului să asigure în prealabil condițiile de livrare în privința locului de livrare.

5.10. Permisul de intrare pentru camion pentru perioada convenită în prealabil cu Vânzătorul trebuie să fie obținut de către Cumpărător pe cheltuiala sa și transmis vânzătorului în timp util anterior executării.

5.11. Vânzătorul trebuie anunțat despre modificarea adresei de livrare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data livrării sau trebuie solicitată în scris o reprogramare a livrării (prin fax, e-mail). Orice costuri suplimentare suportate din cauza indicării incorecte a adresei de livrare, a imposibilității folosirii drumului de acces, a taxei de utilizare a drumului sau a restricțiilor de greutate vor fi suportate de Cumpărător. În cazul în care adresa de livrare specificată nu este adecvată pentru deplasarea ansamblului de vehicul cu remorcă sau pentru descărcare, iar livrarea din acest motiv nu poate să aibă loc, costul livrării repetate va fi suportat de Cumpărător.

5.12. Vânzătorul transportă, depozitează și încarcă produsele care nu au fost preluate până la termenul limită din motive imputabile Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia. În astfel de cazuri, riscul pieririi fortuite este suportat de Cumpărător.

5.13. Părțile convin ca, în cazul în care  conform prevederilor legale sau acordul părților, Vânzătorul  este obligat să furnizeze o descriere a produsului, documentație tehnică sau manual de utilizare etc., pentru produsul care face obiectul contractului, părțile acceptă ca descrierea produsului, documentația tehnică, manualul de utilizare etc. puse la dispoziția Cumpărătorului în format electronic este echivalent cu documentația scrisă tipărită.

 

 

6.     Garanția contra viciilor, garanția pentru buna funcționare

6.1. Eventualele lipsuri cantitative constatate la preluarea a produselor trebuie indicate pe documentele de preluare și trebuie semnate de persoanele care le au predat și care le au primit. În lipsa acestora, nu putem accepta reclamațiile privind cantitatea.

6.2. Inspecția calitativă a produselor preluate trebuie efectuată în modul prevăzut de legislație, în modul și timpul specificat de distribuitor sau firma producătoare. Nu este permisă instalarea sau utilizarea produselor fără inspectarea lor calitativă. Orice problemă privind calitatea produselor trebuie reclamate Vânzătorului în scris, într-o formă verificabilă și detaliată (nr. proces-verbal, cod produs de fabricație, fotografie, inspecție, expertiză), pentru a putea exercita acțiuni împotriva producătorului sau distribuitorului produselor. În cea ce privește conținutul acestor acțiuni, sunt prioritare datele și starea de fapt stabilită de Vânzător.

 

6.3. Cumpărătorul nu poate pretinde de la Vânzător despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de instalarea produselor afectate de vicii.

6.4. Clientul nu poate face o reclamație bazată pe caracteristicile produsului, care diferă de cele menționate în materialele informative, dar nu afectează valoarea de utilizare a produsului.

6.5. În cazul unei reclamații, Cumpărătorul nu are dreptul la compensație și nu poate invoca excepția de neexecutare. O asemenea acțiune din partea Cumpărătorului este considerată o încălcare a contractului și va atrage consecințele legale aplicabile.

6.6. Cumpărătorul are la dispoziție 2 zile de la data descoperirii viciului pentru a formula reclamații.

6.7. Vânzătorul garantează că produsul respectă proprietățile și cerințele de calitate prevăzute în legislație, precum și proprietățile enumerate în descrierea dată de Vânzător, așa cum este indicat la punctul 1.3.

6.8. În ceea ce privește condițiile garanției contra vicii și garanției pentru buna funcționare dispozițiile legale rămân aplicabile.

6.9. Vânzătorul refuză reclamațiile, pretențiile legate cu garanția contra vicii și pentru buna funcționare dacă:

– au fost formulate în formă și conținut neadecvat;

– în momentul comunicării/notificării există o neexecutare a contractului imputabilă  Cumpărătorului;

– în cazul în care erorile, deficiențele și daunele a produsului rezultă din uzura, utilizarea sau administrarea incorectă a produsului de către Cumpărător;

– în toate cazurile în care instalarea, asamblarea și punerea în funcțiune a produselor nu au fost efectuate de specialistul împuternicit în acest sens.

 

7.     Legea aplicabilă contractului

 

Părțile contractante recunosc că contractul este guvernat de Codul civil român și celelalte dispoziții legale aplicabile în România.

 

8.     Litigii

 

8.1. Părțile contractante recunosc că vor încerca în primul rând să rezolve litigiile pe cale amiabilă.

8.2. Părțile prevăd competența materială și teritorială exclusivă a instanțelor de judecată din Oradea pentru soluționarea litigiilor dintre părțile contractante.

 

9.     Dispoziții finale

 

9.1. Prezentele TCG vor intra în vigoare în 18.03.2023 și vor fi valabile până la revocare.

9.2. Cumpărătorul ia la cunoștință că în afara condițiilor speciale stabilite în fiecare contract individual, fiecare achiziție este guvernată de prezentele TCG.

9.3. Vânzătorul se obligă să afișeze prezentele TCG în mod clar la locul de vânzare, să publice pe pagina sa de web și să informeze Cumpărătorii cu privire la orice modificări în modalități similare.

 

Budapest, 2020. március 8.
FitConcept KFT. Kft