Miben lehetünk segítségére? Vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden megkeresésre 2 munkanapon belül válaszolunk.

ÁSZF

A FitConcept KFT. (továbbiakban: Eladó) jelen okiratba rögzített általános értékesítési (eladási) és szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) –egyedi szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában- irányadók az általa értékesített valamennyi termék értékesítése, illetve e körben megkötött szerződése vonatkozásában. A Vevő beszerzési (szerződési) feltételei nem alkalmazhatóak abban az esetben sem, ha Eladó által kifejezetten nem kerülnek visszautasításra. A megrendelés a jelen okiratba foglalt ÁSZF Vevő általi elfogadását is jelenti egyúttal. Eladó továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bek. alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

I. Általános rendelkezések

A felek kötelezettségeik teljesítése során egymás közötti érintkezésükben érvényesnek kizárólag az írásos érintkezést (posta,
fax, e-mail) ismerik el. A faxon és e-mailben eljuttatott jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások csak abban az esetben érvényesek, ha a címzett visszaigazolta azok kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a címzett az értesítést, tájékoztatást kézhez vette.
A katalógusban, prospektusban, honlapon közölt adatok, így az árut bemutató fénykép is, csupán tájékoztató jellegűek és kötelezettség alapjául nem szolgálnak, kivéve ha azokat az Eladó az ajánlatban kifejezetten megerősítette. A Vevő által összeállított konszignációk megfelelőségéért, a méretek és típusok helyes meghatározásáért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és a termékhez tartozó valamennyi dokumentációra ennek összes mellékletére, illetve egyéb más dokumentumokra vonatkozóan (a továbbiakban: „Dokumentumok”). Ezen Dokumentumokat a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az Eladó kérésére a Vevő köteles a Dokumentumokat másolat készítése nélkül  haladéktalanul neki visszaszolgáltatni, illetve elektronikus formátum esetén véglegesen törölni, amennyiben a Vevő a szerződést nem az Eladóval köti meg.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és a Szerződés tényét, feltételeit, valamint a teljesítés során tudomásukra jutott üzleti titkot
bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

II. A szerződés megkötése

A Vevő árajánlatot kérhet az Eladótól a termékekre vonatkozóan. A Vevőtől érkezett árajánlat kérés alapján az Eladó írásban tételes árajánlatot juttat el a Vevőhöz. Az árajánlat tartalmazza a vételárat, megfizetésének módját és ütemezését, a teljesítés helyét (amennyiben Vevő által megadásra került), módját, várható idejét és egyéb lényeges feltételeket.
A Vevő a részére megküldött árajánlatot írásbeli megrendeléssel jogosult elfogadni a tételes árajánlatban az Eladó által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig.
Amennyiben Vevő az ajánlati kötöttség lejártát követően közli megrendelést az Eladóval, úgy Eladó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Eladó külön, írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén válik kötelező érvényűvé. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat kézhezvételét követő tizennégy (14) naptári nap. A szerzõdés a jelen ÁSZF szerint, az árajánlat elfogadásának minősülő  megrendelésnek az Eladóval írásban igazolható módon történt közlésével vagy egyedi szerződés megkötésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően Eladó vállalja a
megrendelt termékek beszerzését és –előzetesen egyeztetett időpontban- az Eladó által megjelölt eladói telephelyen Vevő részére történő átadását. Eladó vállalja továbbá díjköteles
különszolgáltatásként – erre vonatkozó megrendelés esetén – az Eladó mindenkor hatályos díjszabása szerinti díj(ak) ellenében a Vevő által megadott telephelyre történő szállítását, helyszíni rakodását, összeszerelését és üzembe helyezését illetve a csomagolóanyag elszállítását. Eladó külön megbízás esetén a tárolást is vállalja szintén a mindenkori hatályos díjszabás szerint. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a teljesítést a vételárelőleg megfizetésével kezdi meg. Vevő elfogadja, hogy az ajánlatban jelölt teljesítési időpont nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ.

III. Fizetési feltételek:

A termékek (nettó) vételára Eladó árajánlata alapján az árajánlatban devizában kerül meghatározásra. Az ajánlatban feltüntetett HUF árak az USD árfolyamtól függenek, tehát tájékoztatás jellegűek. Kivétel ez alól, ha Eladó az ajánlatban csak HUF árakat tüntetett fel, ebben az esetben a HUF árakat Eladó az ajánlati érvényességen belül garantálja. A megrendelt termékek vételárának számlázása a Vevő részére (előleg- és vételárhátralék tekintetében) devizában vagy forintban és ÁFA-val növelten történik.

A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: A szerződés létrejöttét követően Eladó előleg bekérőt bocsát ki a Vevő részére. Az előleg a vételár 50%-a. Az előleg megfizetését
követően az Eladó előlegszámlát állít ki a Vevő részére. A vételárhátralékról díjbekérő kerül kibocsátásra Vevő részére a termékeknek Eladóhoz történt beérkezéséről és az átadás
lehetőségéről szóló eladói értesítéssel egyidejűleg. Devizában megadott árajánlat de forintban történő számlázás esetén az adott vételárrész (előleg, vételárhátralék) forintösszege a
bekérők kibocsátása napján érvényes Erste Bank Zrt. által alkalmazott deviza eladási árfolyamon és a mindenkori ÁFA-val növelten kerül meghatározásra. Árfolyamromlás esetén Eladó jogosult érvényesíteni és kiszámlázni a bekérők, valamint a tényleges megfizetés(ek) időpontjában érvényes árfolyamok közötti árfolyamkülönbözet ÁFA-val növelt összegét  Vevő részére. A fentiek szerinti vételár a megrendelt termékeknek az Eladó telephelyén történő Vevő részére történő átadását foglalja magában. A megrendelt termékek vételárán felül – külön megrendelt különszolgáltatás esetén – a Vevőt terheli a szállítás, összeszerelés és üzembe helyezés költsége, melyet az egyes különszolgáltatások teljesítésekor köteles Vevő megfizetni. A végszámla az átadás-átvétellel, illetve a különszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kerül kiállításra. A termékek vételárának és egyéb díjak megfizetésére a szerződés
szerinti módon, ütemezés mellett és esedékességgel kell, hogy sor kerüljön. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat kerül felszámításra. A Vevő az Eladóval szemben beszámításra nem jogosult.

IV. Tulajdonjog fenntartása, szerződésszegés:

Az Eladó a tulajdonjogát a megrendelt termékek kiszámlázott vételárának és a vételár megfizetésével összefüggő valamennyi egyéb követelésének kiegyenlítéséig fenntartja. A Vevő eddig az időpontig nem jogosult a leszállított termékekkel sajátjaként rendelkezni, azt elidegeníteni vagy megterhelni. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha a termékeket érintően harmadik személy részéről, illetve bármelybeavatkozás történik.

Amennyiben a Vevő
– a szerződéstől a szerződés létrejöttét követően jogszerűtlenül eláll,
– a fenti kötelezettségét megszegi, fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, vagy
– valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi és ezen szerződésszegést a tűzött határidőben sem orvosolja
úgy Eladó jogosult
– a szerződéstől elállni és
– a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket vissza-, illetve megtartani és
Vevő köteles
– a megrendelés nettó értékének 40%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbért és
– Eladó valamennyi ésszerű és igazolt költségét, kárát megfizetni az Eladó részére.

Az elállásra jogosult azonban az elállás helyett követelheti a teljesítést is. Eladó beszámításra jogosult. Az a tény, hogy az Eladó tulajdonjog fenntartását gyakorolja, önmagában nem jelenti az adott szerződéstől való elállást, hacsak az Eladó ezt kifejezetten írásban ki nem jelenti. Ha a Vevő az ÁSZF, illetve az adott szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból késve teljesíti, köteles a késedelem eredményeképpen az Eladónál felmerült többletköltségeket az Eladónak maradéktalanul megfizetni.

V. A teljesítés

Az Eladó a szerződésben meghatározott módon és a termékek Eladó telephelyére történt beérkezéséről szóló, valamint az átadás lehetőségét tartalmazó kiértesítés alapján a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles teljesíteni. Eladó –előzetes vevői igény esetén- az átadás és vételárhátralék megfizetése előtt tételes átvizsgálási lehetőséget biztosít Vevő részére. Az átadás feltétele a vételár hiánytalan megfizetése.

Az Eladói teljesítés szerződésszerű, ha:
– Szállítás, összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén akkor, amikor a termékeket az Eladó a Vevőnek átadta, erről vagy szállító bizonylat készül vagy átadás átvételi jegyzőkönyv
– Szállítással, összeszereléssel és üzembe helyezéssel (különszolgáltatás) egybekötött értékesítés esetén abban az időpontban, amikor a kiszállítás, illetve az összeszerelés és az üzembe helyezés megtörtént.

A teljesítés helye –különszolgáltatás hiányában- az Eladó által megjelölt eladói telephely vagy raktár, ahol a Vevő a termékeket átveszi. Az átadott termékeknek a vevői gépkocsira történő berakodása és az Eladó telephelyéről történő elszállítása a Vevő kötelezettsége.
Külön szolgáltatás esetén a teljesítés helye a szerződés szerinti vevői telephely. A Vevő által megjelölt személyt az Eladó minden esetben köteles vizsgálat nélkül a Vevő jogszerű képviselőjének tekinteni. A teljesítés helyén az áru átvételével a kárveszély átszáll a Vevőre. Szállítással, illetve összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött értékesítés csak teherforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető vevői telephelyre teljesíthető.
Ha az időjárás, vagy más okok (különösen, de nem kizárólagosan nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt a teljesítési hely pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy a lerakodás, összeszerelés és üzembe helyezés műszaki vagy egyéb okból nem lehetséges, akkor a Vevő köteles saját költségére más teljesítési helyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a Vevő kötelezettsége. Az Eladóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Vevő saját költségére tartozik beszerezni és Eladónak előzetesen a teljesítéshez szükséges időben előzetesen eljuttatni.
Legkésőbb a kiszállítás időpontját megelőző 3 munkanappal kell értesíteni az Eladót a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a kiszállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben). A szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a Vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás
költsége a Vevőt terheli. Eladó a határidőre a Vevő érdekkörében felmerülő okból át nem vett termékeket a Vevő költségére szállítja, tárolja, illetve rakodja. Ilyen esetekben a kárveszélyt a Vevő viseli. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a felek megállapodása értelmében az Eladó a szerződés tárgyát képező termékhez termékleírást, műszaki dokumentációt illetve használati útmutatót, stb. köteles biztosítani, úgy a felek a nyomtatott írásos dokumentációval egyenértékűként fogadják el az elektronikus formában a Vevő rendelkezésére bocsátott termékleírást, műszaki dokumentációt, használati útmutatót, stb. is.

VI. Szavatosság, jótállás

A termékek mennyiségi átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvételi okmányokon kell feltüntetni és az átadó, és átvevő  személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi kifogást nem áll módunkban elfogadni. Az átvett termékek minőségi átvételét a jogszabályban rögzített módon, és a forgalmazó, gyártó cég által megadott módon és időben kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni, használni nem szabad. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban –igazolható, részletesen dokumentált formában (jkv., gyári cikkszám, fénykép, bevizsgálás, szakvélemény)- kell bejelenteni az Eladónak a termékek gyártója, forgalmazója felé történő igényérvényesítés érdekében. Az ilyen kifogás tartalma tekintetében az Eladó előzetes nyilatkozata irányadó. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségekre
irányuló igény nem támasztható. Vevő nem alapíthat igényt a termék olyan jellemzőire hivatkozással, amelyek a tájékoztató anyagokban közöltektől eltérnek, de nem befolyásolják a termék használati értékét. Kifogás esetén Vevő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására. A Vevő esetleges ilyen eljárása  szerződésszegésnek minősül és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A kifogás megtételére a termékátvételétől számított 10 nap áll rendelkezésre.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a termék megfelel a jogszabályokban foglalt tulajdonságoknak, minőségi követelményeknek, illetve az Eladó által –az I. pontban jelöltek
szerint- adott leírásban szereplő tulajdonságoknak. A szavatossági és jótállási feltételek tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók. Eladó elhárít minden olyan kifogást, jótállási és szavatossági igényt a nem megfelelő formában és tartalommal történt kifogás közlés, igénybejelentés, Vevő terhére esően a közlés/bejelentéskor fennálló
szerződésszegés esetén, olyan hibák, hiányosságok és a termék károsodása tekintetében, amelyek a termék elhasználódásából, illetve a termék Vevő általi helytelen használatából vagy helytelen kezeléséből fakadnak, továbbá mindazon esetekben, amikor a termékek beépítése, összeszerelése, üzembe helyezése nem az erre felhatalmazott szakember  közreműködésével történt VI. A szerződésre irányadó jog.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

VII. A jogviták eldöntése

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni. A szerződő felek közötti vitás kérdések eldöntésére az felek kikötik az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. Ezen ÁSZF 2020. május 23-án lép hatályba és visszavonásig érvényes. A Vevő tudomásul veszi, hogy az egyes egyedi szerződésekben egyedileg meghatározott feltételeken kívül minden egyes vásárlására a jelen ÁSZF irányadó. Az eladó vállalja, hogy ezen ÁSZF-t általános szerződési feltételeit
a vásárlások helyén illetve weboldalain jól láthatóan kifüggeszti, megjeleníti valamint az esetleges változásokról a Vevőket hasonló módon tájékoztatja.

Budapest, 2020. május 23.
FitConcept KFT. Kft